Tin mới nhất Tin mới nhất
Bản in

Đội ngũ cán bộ quản lí và CB,GV trường tiểu học thị trấn Diêm Điền


 

 

Thông tin về lãnh đạo.

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

1

Họ và tên:    Giang Thị Lan Anh                     .

Chức vụ:      Hiệu trưởng.

Ngày tháng năm sinh:  28/11/1972   , Ngày vào Đảng:   8/1995           

Trình độ chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học.           

Nhiệm vụ được phân công:  Phụ trách chung

Điện thoại: 0978154856

 

Email :   Lananh72.ddtt@gmail.com

 

 

 

2

Họ và tên:   Nguyễn Thị Hoa                 .

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.

Ngày tháng năm sinh:  20/11/1976     , Ngày vào Đảng:   2/2000          

Trình độ chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học.           

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách CM K1, K4,5, CTĐ, HĐ ngoài giờ

Điện thoại:  0967346419

E_Mail: c1hoatxuan@thaithuy.edu.vn

 

 

 

3

Họ và tên:      Phạm Thị Huyền                   .

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng.

Ngày tháng năm sinh:    31/12/1963, Ngày vào Đảng: 8/1996           

Trình độ chính trị: Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Tiểu học.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách CM K2+3, PT CSVC, LĐ VS

Điện thoại: 01689290559

E_Mail: thaiduong63@gmại.com.vn

 

 

 

4

Họ và tên:      Nguyễn Thuý Hường                   .

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 08/8/1969   , Ngày vào Đảng:  18/8/2003          

Trình độ chính trị: Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiểu học.

Nhiệm vụ được phân công: PT CM K4+5 ( BD HSG )

Điện thoại: 0975709793

E_Mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thông tin về CB,GV.

 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

1

Họ và tên:      Nguyễn Thị Hải Yến                   .

Chức vụ:        Tổ trưởng

Ngày tháng năm sinh:   24/5/1975   , Ngày vào Đảng : 20/02/2003           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:   T.C Thư viện                  

Nhiệm vụ được phân công:  PT Thư viện - Kiêm VP

Điện thoại: 01686477476

E_Mail: Haiyen476@gmail.com

 

 

 

2

Họ và tên:     Nguyễn Đình Dũng            .

Chức vụ:                         .

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1964      , Ngày vào Đảng: 6/2001           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:   ĐH TC KT                  

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán tổng hợp

Điện thoại: 0987315636

E_Mail:

 

 

 

3

Họ và tên:   Nguyễn Thị Kim Oanh                      .

Chức vụ:                         .

Ngày tháng năm sinh:  07/02/1973  , Ngày vào Đảng: 11/2011             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  ĐH KToán                 

Nhiệm vụ được phân công: PT Thiết bị - Kiêm Thủ quỹ

Điện thoại:  0972373328

E_Mail:

 

 

 

4

Họ và tên:    Nguyễn Thị Yến                     .

Chức vụ:     Tổ trưởng                    .

Ngày tháng năm sinh: 13/3/1971    , Ngày vào Đảng: 7/2004             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  CĐ SP                     

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 1A

Điện thoại: 0362236987

E_Mail:

 

 

 

5

Họ và tên:     Tô Thị Hương Sen                    .

Chức vụ:  Giáo viên            .

Ngày tháng năm sinh:  01/8/1973     , Ngày vào Đảng: 10/2007           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:    ĐH SP                 

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 1B

Điện thoại: 01697580452

E_Mail:

 

 

 

6

 

Họ và tên:        Hứa Thị Nguyệt

Chức vụ:           Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:   19/5/1964 , Ngày vào Đảng:              

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  CĐ SP                   

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 1C

Điện thoại:  0976737642

E_Mail:

 

 

 

7

Họ và tên:  Nguyễn Thị Mai                       .

Chức vụ:    Giáo viên                     .

Ngày tháng năm sinh: 02/2/1972                          , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:                      

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

E_Mail:

 

 

 

8

Họ và tên:     Tạ Duy Dũng               .

Chức vụ:     Giáo viên                    .

Ngày tháng năm sinh:      18/10/1977      , Ngày vào Đảng:   12/2003         

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  ĐH NN                   

Nhiệm vụ được phân công: Dạy TA lớp 1, 2

Điện thoại: 0979736599

E_Mail: Tadung77@gmail.com.vn

 

 

 

9

Họ và tên:     Đinh Thị Thoa                    .

Chức vụ:         Tổ trưởng

Ngày tháng năm sinh:     04/10/1973 , Ngày vào Đảng:    2003        

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:    CĐ SP                 

Nhiệm vụ được phân công:  CN lớp 3A

Điện thoại: 0974762573

E_Mail:

 

 

 

10

Họ và tên:      Lê Thị Tố Uyên                   .

Chức vụ:     Khối trưởng K2                    .

Ngày tháng năm sinh:   21/6/1973   , Ngày vào Đảng:      4/1999      

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  ĐH SP                   

Nhiệm vụ được phân công:  CN lớp 2A

Điện thoại: 01638364762

E_Mail: Leuyen050@gmail.com.vn

 

 

 

11

Họ và tên:    Ngô Thị Hương                     .

Chức vụ:        Giáo viên                 .

Ngày tháng năm sinh:    15/12/1965    , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:   CĐ SP                 

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 2B

Điện thoại: 01655393166

E_Mail:

 

 

 

12

Họ và tên:  Ngô Th ị Nguyệt                       .

Chức vụ:  Giáo viên                                       .

Ngày tháng năm sinh:   20/10/1964  , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:   CĐSP                  

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 2C

Điện thoại: 012733029348

E_Mail:

 

 

 

13

Họ và tên:  Nguyễn Th ị Nh ưng                       .

Chức vụ:    Giáo viên                                      .

Ngày tháng năm sinh:  20/10/1971  , Ngày vào Đảng:   7/2005         

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐH SP                     

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 2D

Điện thoại: 01697404535

E_Mail:

 

 

 

14

 

Họ và tên:    Trần Thị Hường                    

 

 Chức vụ:     Giáo viên                                    

Ngày tháng năm sinh:   25/8/1973        , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:     CĐ SP                

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 2E

Điện thoại: 01672944211

E_Mail:

 

 

 

15

 

Họ và tên:     Nguyễn Th ị Loan                   

 

Chức vụ:     Giáo viên                                    

Ngày tháng năm sinh: 28/10/1970  , Ngày vào Đảng:  4/2002         

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  CĐ SP                   

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy lớp 2

Điện thoại:

E_Mail:

 

 

 

 

16

Họ và tên: Bùi Thị Minh Hương                      

Chức vụ:   Giáo viên                                       .

Ngày tháng năm sinh:   01/1/1975  , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                   

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy lớp 2

Điện thoại: 01653770776

E_Mail:

 

 

 

17

Họ và tên:  Lê Thị Xuân Oanh                       .

Chức vụ:       Giáo viên                                   .

Ngày tháng năm sinh:  16/12/1968  , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Tiểu học                   

Nhiệm vụ được phân công:  CN lớp 3B

Điện thoại: 0973552482

E_Mail:

 

 

 

18

Họ và tên:  Vũ Thị Duyên

Chức vụ: Giáo viên                                          .

Ngày tháng năm sinh:  1974     , Ngày vào Đảng:  20/10/2000          

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Tiểu học                   

Nhiệm vụ được phân công:   CN lớp 3C

Điện thoại: 01672575146

E_Mail:

 

 

 

19

Họ và tên:  Trương Thị Quế                      .

Chức vụ:    Giáo viên                                      .

Ngày tháng năm sinh:   08/02/1977    , Ngày vào Đảng:  10/2001          

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 3D

Điện thoại: 01669255202

E_Mail:

 

 

 

20

Họ và tên:  Tô Thị Thuý Nga

Chức vụ:  Giáo viên                                  .

Ngày tháng năm sinh:  07/8/1963 , Ngày vào Đảng:  8/1994             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                      

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 3E

Điện thoại: 01685265127

E_Mail:

 

 

 

21

Họ và tên:  Bùi Thị Thuý Hằng                        

Chức vụ:       Giáo viên                                   .

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1979  , Ngày vào Đảng:            

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 3G

Điện thoại: 0976266884

E_Mail:

 

 

 

22

Họ và tên: Đào Thị Thu Trang                        

Chức vụ:     Giáo viên                                     .

Ngày tháng năm sinh:  30/12/1980 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                   

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp 3

Điện thoại: 0976816858

E_Mail:

 

 

 

23

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Chức vụ:   Giáo viên                                       .

Ngày tháng năm sinh: 30/11/1964  , Ngày vào Đảng:              

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: Trung cấp SP                   

Nhiệm vụ được phân công:   Dạy lớp 3

Điện thoại: 01678149628

E_Mail:

 

 

 

24

Họ và tên:  Hà Mai Khang                      

Chức vụ:      Giáo viên                                   

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1975  , Ngày vào Đảng: 8/2000             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công:   Dạy lớp 3

Điện thoại: 0975101696

E_Mail:

 

 

 

25

Họ và tên:   Phạm Thị Hường                     

Chức vụ:  Giáo viên                                       

Ngày tháng năm sinh:02/4/1979    , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:  ĐHSP NN                   

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy TA lớp 3

Điện thoại: 01663414954

E_Mail:

 

 

 

26

Họ và tên: Lê Thị Thanh Bình                       

Chức vụ:    Giáo viên                                      

Ngày tháng năm sinh:  20/9/1973 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Âm nhạc K2+3                     

Điện thoại: 01236583015

E_Mail:

 

 

 

27

Họ và tên:   Lương Tiến Thuận                     

Chức vụ:       Giáo viên                                  

Ngày tháng năm sinh: 04/3/1985 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mĩ thuật                   

Nhiệm vụ được phân công: Dạy MT K1,2,3

Điện thoại: 01639066552

E_Mail:

 

 

 

28

Họ và tên:   Nguyễn Ngọc Thoả                    

Chức vụ:  Giáo viên                                       

Ngày tháng năm sinh:  06/10/1989, Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Thể dục                     

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy TC K2,3

Điện thoại:

E_Mail:

 

 

 

29

Họ và tên:  Lê Thị Thu Hà

Chức vụ: Tổ trưởng                                       

Ngày tháng năm sinh:  28/4/1971;   Ngày vào Đảng:  4/1999          

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                      

Nhiệm vụ được phân công:  CN lớp 4A

Điện thoại: 01235364816

E_Mail:

 

 

 

30

Họ và tên:  Vũ Thị Thuý

Chức vụ:   Khối trưởng K5                                .

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1969 , Ngày vào Đảng: 9/2006          

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công:   CN lớp 5C

Điện thoại: 01699177068

E_Mail:

 

 

 

31

Họ và tên: Trần Thị Phương Lan

Chức vụ:     Giáo viên                                     .

Ngày tháng năm sinh: 12/11/1974  , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:                      

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 4B

Điện thoại: 01668820645

E_Mail:

 

 

 

32

Họ và tên:   Nguyễn Lan Hương

Chức vụ:  Giáo viên                                       

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1979  , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công:   CN lớp 4C

Điện thoại: 01686477565

E_Mail:

 

 

 

33

Họ và tên:  Trần Thị Mượt                      

Chức vụ:    Giáo viên                                     

Ngày tháng năm sinh:  20/5/1972    , Ngày vào Đảng:   6/7/2000         

Trình độ chính trị:    Sơ cấp ;  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                   

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy lớp 4

Điện thoại: 0943926803

E_Mail:

 

 

 

34

Họ và tên: Phạm Thị Hoàn     

Chức vụ:       Giáo viên                                  

Ngày tháng năm sinh: 27/6/1972 ;  Ngày vào Đảng: 9/1995           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công:   CN lớp 5A

Điện thoại: 0973072618

E_Mail:

 

 

 

35

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Phương                        

Chức vụ:    Giáo viên                                     

Ngày tháng năm sinh:30/8/1973  , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công: CN lớp 5B

Điện thoại: 01638364759

E_Mail:

 

 

 

36

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Thương

Chức vụ:     Giáo viên                                    

Ngày tháng năm sinh : 25/5/1974 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                   

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy lớp 5

Điện thoại: 01676276222

E_Mail:

 

 

 

37

Họ và tên:  Đinh Khánh Hiệu

Chức vụ:   Giáo viên                                .

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1978 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công:   CN, dạy môn Toán lớp 4A4

Điện thoại: 01258559596

E_Mail:

 

 

 

38

Họ và tên: Lưu Thị Kim Tuyến

Chức vụ:   Giáo viên                                      

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1987, Ngày vào Đảng:              

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                      

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn Tiếng Việt lớp 4A4

Điện thoại: 0973458018

E_Mail:

 

 

 

39

Họ và tên: Trần Thị Hải

Chức vụ:  Giáo viên                                       .

Ngày tháng năm sinh:06/9/1972 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                      

Nhiệm vụ được phân công: CN, dạy mônToán lớp 4A3

Điện thoại: 01652251395

E_Mail:

 

 

 

40

Họ và tên: Phạm Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên                                   

Ngày tháng năm sinh:09/7/1981 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy môn Tiếng Việt lớp 4A3

Điện thoại: 01684832016

E_Mail:

 

 

 

41

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giáo viên                                      

Ngày tháng năm sinh:26/3/1974 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                     

Nhiệm vụ được phân công: CN, dạy môn Toán lớp 5A2

Điện thoại: 01698021676

E_Mail:

 

 

 

42

Họ và tên: Phan Thị Thuý Khanh                     

Chức vụ: Giáo viên                                    

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1975  , Ngày vào Đảng: 5/2003           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học                  

Nhiệm vụ được phân công:  Dạy môn Tiếng Việt lớp 5A2

Điện thoại:

E_Mail:

 

 

 

43

Họ và tên: Đinh Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên                                   

Ngày tháng năm sinh: 04/3/1981 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:CĐSP Tiểu học                      

Nhiệm vụ được phân công: CN, dạy môn Tiếng Việt lớp 5A3

Điện thoại: 0915240230

E_Mail:

 

 

 

44

Họ và tên: Phạm Thị Lệ                        

Chức vụ: Giáo viên                                     

Ngày tháng năm sinh: 21/8/1973 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: CĐSP Tiểu học                      

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn Toán lớp 5A3

Điện thoại: 01668722376

E_Mail:

 

 

 

45

Họ và tên: Tô Thị Hương Giang                       

Chức vụ: Giáo viên                                      

Ngày tháng năm sinh:12/5/1976, Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP NN                      

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn Tiếng Anh K4

Điện thoại : 0989751938

E_Mail: togiang76@gmail.com.vn

 

 

 

46

Họ và tên: Vũ Thị Hoài                       

Chức vụ: Giáo viên                                         

Ngày tháng năm sinh: 14/2/1978, Ngày vào Đảng: 5/12/2009           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP NN                     

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn Tiếng Anh K5

Điện thoại: 0982159202

E_Mail:

 

 

 

47

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền                        

Chức vụ: Giáo viên                                        

Ngày tháng năm sinh:01/01/1981 , Ngày vào Đảng:              

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm nhạc                      

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn Âm nhạc K1,4,5

Điện thoại: 0948657666

E_Mail:

 

 

 

48

Họ và tên: Lâm Thị Nhuần                    

Chức vụ:  Giáo viên                                     

Ngày tháng năm sinh: 26/3/1976, Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Âm nhạc                      

Nhiệm vụ được phân công: TPT, dạy Âm nhạc lớp 4,5 ( Khu B )

Điện thoại: 0989981882

E_Mail: mattroido1977@gmail.com.vn

 

 

 

49

Họ và tên: Nguyễn Bá Đặng                       

Chức vụ:    Giáo viên                                      

Ngày tháng năm sinh: 21/9/1974, Ngày vào Đảng: 6/1997           

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Thể Dục                     

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn TD K1,4,5

Điện thoại: 0914374226

E_Mail:

 

 

 

50

Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt

Chức vụ: Giáo viên                       

Ngày tháng năm sinh:04/01/1976 , Ngày vào Đảng:              

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mĩ Thuật                     

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn MT K4,5

Điện thoại:0987560507

E_Mail:

 

 

 

51

Họ và tên: Cao Thị Diên                       

Chức vụ: Giáo viên                                   

Ngày tháng năm sinh: 29/11/1985 , Ngày vào Đảng:             

Trình độ chính trị:                 Trình độ chuyên môn:CĐSP Toán Tin                      

Nhiệm vụ được phân công: Dạy môn Tin học K3,4,5

Điện thoại:

E_Mail: